Search
Close this search box.

منشور اخلاقی

اصول اخلاقی شرکت ژیوار آسوده سازان فردا:

1- رعایت ادب، احترام، عدالت و انصاف را سر لوحه کارمان قرار داده ایم.

2- متعهد به اصول سه گانه مدیریت کیفیت، مشارکت کارکنان و رضایت مشتری بوده و در جهت ارتقاء فرآیندهای مرتبط تلاش می نماید.

3- با رفتارهای مناسب همراه با رعایت اصول اخلاقی پذیرای نقد صادقانه بوده و برای دیگران احترام و اعتبار قائل می شویم.

4-مجموعه آسوده سازان امانت دار، امین منابع و اسرار ذی نفعان خواهد بود.

5-نظم، آراستگی ظاهری و باطنی از ارکان اصلی کسب و کارمان است.

6-مجموعه آسوده سازان ارزش های ملی و دینی خود را پاس می دارند که نشانگر هویت ملی و مذهبی آنان است.

7-آروزی ما آرامش، امنیت، در پرتو زندگی هوشمند برای هموطنان عزیزمان است.